O akcji

Home / O akcji

Muzyka stanowi składową bycia człowiekiem i nie ma takiej ludzkiej kultury,
w której nie byłaby wysoko rozwinięta i ceniona.
Oliver Sacks, Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu

 

Szanowni Państwo,

łączy nas pasja do muzyki. Tą pasją chcemy się dzielić, zarażać nią innych, zaszczepiać ją kolejnym pokoleniom.

Żyjemy w świecie wypełnionym muzyką w stopniu, w jakim nie miało to miejsca nigdy dotąd. Słuchamy jej na koncertach, w radiu, w telewizji, na urządzeniach mobilnych, w supermarketach, w środkach komunikacji miejskiej. Ten potencjał dostrzegają artyści, dawno dostrzegły go instytucje komercyjne. Paradoksalnie – współczesny system oświatowy w Polsce wydaje się go nadal ignorować. Przedmiot o nazwie Muzyka widnieje w siatce godzin szkół publicznych od lat, jednak muzyka jako praktyka społeczna w polskiej edukacji praktycznie nie istnieje. Pod tym względem pozostajemy w tyle za innymi krajami Europy. Lekceważymy potencjał muzyki jako narzędzia kształtowania wrażliwości, kompetencji interpersonalnych, naturalnej i ważnej formy ekspresji, silnie obecnej w każdej kulturze od początku dziejów człowieka.

Współczesna nauka wskazuje coraz wyraźniej pozytywny wpływ aktywności muzycznej, zwłaszcza realizowanej w grze zespołowej, na inne procesy edukacyjne i społeczne. Grając razem lub wspólnie śpiewając nie tylko nabywamy i rozwijamy umiejętności muzyczne, ale przede wszystkim uczymy się wzajemnie słuchać.

Kolejne ramowe plany nauczania naszym zdaniem nie zapewniają uczniom ani nauczycielom wystarczającego wsparcia i warunków do własnego rozwoju w dziedzinie twórczych działań. Nie gwarantują też ciągłości wcielanych w życie innowacyjnych pomysłów. Naturalny potencjał istniejący w postaci funkcjonujących już amatorskich zespołów tworzonych przez młodych ludzi czy domowego muzykowania, jest przez oświatę spychany na margines. Już dziś w polskich szkołach istnieje wiele zespołów muzycznych czy chórów, prowadzonych przez wspaniałych nauczycieli, którzy często na te zajęcia poświęcają swój wolny czas i naszym zdaniem zasługują na systemowe wsparcie.

Muzyka rozwija nas jako ludzi, ratuje w sytuacjach wykluczenia i patologii, uczy dialogu. Nabywanie umiejętności muzycznych oraz wyrażanie siebie poprzez twórczą ekspresję jest naszym prawem! Chcemy edukacji muzycznej na miarę XXI wieku, spełniającej oczekiwania uczniów, stymulującej i wspierającej własny rozwój nauczycieli; edukacji gwarantującej pole dla twórczego wzrostu, wspierającej kreatywność; edukacji otwartej na różne gatunki muzyczne, od muzyki tradycyjnej przez muzykę klasyczną, rock do hip-hopu i muzyki elektronicznej, a nawet współczesną muzykę taneczną czy muzykę świata.

Na przykładzie krajów, w których obszar edukacji muzycznej jest dobrze rozwinięty, widzimy, że działalność zespołów muzycznych wcale nie wymaga tworzenia bogato wyposażonych pracowni! Każdy z nas dysponuje głosem, nawet bardzo proste instrumenty mogą stać się wartościowym narzędziem. Najważniejsza jest sama formuła zajęć, pomysł i czas na jego realizację.

Chcemy wprowadzenia godzin przeznaczonych na działalność zespołów muzycznych do ramowych planów nauczania w nowej podstawie programowej dla wszystkich typów szkół!

Pragniemy, aby polska szkoła była miejscem przyjaznym i kulturotwórczym, otwartym na poszukiwanie własnych dróg rozwoju i spontaniczną twórczość. Wspólne muzykowanie jest doskonałym narzędziem, aby takie miejsce stworzyć.

 

fb
tw