Pięć muzycznych praw człowieka IMC

Przedstawiamy listę pięciu muzycznych praw człowieka, sformułowanych przez International Music Council w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o prawach dziecka, a także inspirowaną treściami zawartymi w Deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N. Clubu, zwanej Kartą.

.

PRAWA WSZYSTKICH DZIECI I DOROSŁYCH:

 • ždo swobodnego wyrażania siebie poprzez muzykę;
 • ždo nauki języków muzyki i zdobywania umiejętności muzycznych;
 • ždo dostępu do muzyki poprzez aktywne uczestnictwo, słuchanie, twórczość i przekaz informacji.

PRAWA WSZYSTKICH ARTYSTÓW-MUZYKÓW:

 • ždo rozwoju artystycznego i komunikacji za pośrednictwem wszelkich mediów, a także dostępu do odpowiednich usług i udogodnień;
 • ždo właściwego uznania ich osobistego wkładu i do sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

.

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA – ART. 22

žKażdy człowiek ma […] prawo do urzeczywistniania […] swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA – ART. 27 PKT 1

žKażdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki […].

žDEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA ART. 23 PKT 3

žKażdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

žKONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – ART. 29 PKT 1A

ž[…] nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA – ART. 31

žPaństwa-Strony uznają prawo dziecka do […] nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

KARTA MIĘDZYNARODOWEGO P.E.N. CLUBU

 • žW żadnych okolicznościach, a zwłaszcza podczas wojny, dziełom sztuki i bibliotekom — spuściźnie całej ludzkości — nie powinna zagrażać zaciekłość narodowa czy polityczna (2).
 • žPEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli…(4).
 • … a jego członkowie zobowiązują się […] występować przeciwko wszelkim fenomenom tłumienia wolności słowa (4).

KORZYŚCI Z PIĘCIU PRAW IMC

 • žMuzyczne prawa człowieka są osadzone w konwencjach międzynarodowych;
 • žsą łatwe do przyjęcia jako wspólny, uniwersalny cel;
 • žsą przydatne przy dochodzeniu praw na szczeblu lokalnym, państwowych i międzynarodowym.

ž